KUBERNETES UYGULAMALAR

KUBERNETES POD OLUŞTURULMASI

Burada kubernetes üzerindeki en küçük birim olan pod oluşturulması anlatılmaktadır. İstenilirse pod komut satırı ile de oluşturulabilir. Fakat burada yaml dosyası oluşturularak pod oluşturulması anlatılacaktır. Örneğimizde web-server uygulaması olan nginx podu oluşturulacaktır.

vim nginx.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: nginx-deneme
 labels:
  name: nginx-deneme
spec:
 containers:
 - name: nginx-deneme
  image: nginx
  ports:
   - containerPort: 80
kubectl create -f nginx.yaml

Aşağıda ki komut ile oluşturulan pod’un görüntülenmesi ağlanır.

kubectl get pods
Oluşturulan Podun Görüntülenmesi

Hafif Bilgi: Oluşturulan podlara kube-proxy tarafından ip tables üzerinden benzersiz ip ataması yapılır. Bu network iletişimini CNI yönetir.
Aşğıdaki komu ile var olan podların ip adresleri ile birlikte gözlemlenebilir. İlgili podun ip adresine istek gönderildiğinde nginx defaul web sayfasının açılacağı gözlemlenecektir.

kubectl get pods -o wide
Podların IP Adresi Listelenmesi

İlgili pod ip adresine curl komutu ile istek gönderelim ve sonuca bakalım.

curl 10.244.0.7
Pod IP Adresine İstek Gönderilmesi

Aşağıda ki komut ile ilgili pod’un silinmesini sağlayabilirsiniz.

kubectl delete pod nginx-deneme 
Pod Silinmesi

KUBERNETES REPLICASET OLUŞTURULMASI

Bu konu başlığı altında replicaset tanımlaması yapılacaktır. Replicaset ile ilgili podlar belirli bir sayıda oluşturulacaktır.

vim replica-set.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
 name: nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx:1.7.9
    ports:
    - containerPort: 80
kubectl create -f replica-set.yaml

Şimdi oluşan podlara bakalım.

kubectl get pods
Podların Listelenmesi

Yukarıda görüleceği üzere replicas kısmında 3 olarak belirttiğimiz durumdan ötürü 3 adet pod oluşturulması sağlanmıştır.

KUBERNETES DEPLOYMENT OLUŞTURULMASI

Bu konu başlığı altında DEPLOYMENT nesnesinin oluşturulması ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
Örnek olarak aşağıda bir deployment oluşturalım ve gerekli adımları uygulayalım.

vim nginx-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-deployment
 labels:
  app: nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx:1.7.9
    ports:
    - containerPort: 80

İlgili yaml dosyası üzerinden deployment nesnesini oluşturalım.

kubectl create -f nginx-deployment.yaml
Deployment Nesnesinin Oluşturulması

Şimdi var olan deployment’ın listelenmesini sağlayalım.

kubectl get deployment
Deployment Nesnesinin Görüntülenmesi

Şimdi ilgili deployment’ın son versiyon durumuna bakalım.

kubectl rollout status deployment nginx-deployment
Versiyon Durumunun Gözlemlenmesi

Şimdi ilgili deployment’ın image versiyonunu güncelleyelim. Bu güncelleme işlemi sonunda yeni podlar oluşturulur ve eski podlar’ın silinmesi sağlanır.

kubectl set image deployment nginx-deployment nginx=nginx:1.9.1 --record=true
Deployment Version Güncellemesi

Şimdi durumuna bakalım.

kubectl rollout status deployment nginx-deployment
Deployment Version Güncelleme Durum Görüntülenmesi

Hafif Bilgi: Bir deployment üzerinde güncelleme yapıldığın da varsayılan ayar olarak ilgili pod sayısının  %25 i kapatılır ve yeni pod oluşturulur ve bu işlem böyle takrar eder. 

Şimdi replica sayısını değiştirelim ve duruma bakalım.

kubectl scale deployment nginx-deployment --replicas=5
 kubectl rollout status deployment nginx-deployment
Deployment Version Güncelleme Durum Görüntülenmesi

Şimdi deployment incelemesi yaparak deployment üzerinde yaptığımız değişikliklere bakalım.

kubectl describe deployment nginx-deployment
Deployment Nesnesinin İncelenmesi

Ayrıca deployment güncelleme geçmişine aşağıdaki komut ile bakabiliriz.

kubectl rollout history deployment nginx-deployment
Güncelleme Geçmişinin Gözlemlenmesi

Eski bir güncellemeye dönmek için aşağıdaki komut kullanılır.

kubectl rollout undo deployment nginx-deployment
Deployment Eski Sürüme Geri Döndürme

Ayrıca aşağıdaki şekilde belirlediğimiz bir versiyona geri dönebiliriz.

kubectl rollout undo deployment nginx-deployment --to-revision=2

KUBERNETES SERVİS OLUŞTURULMASI

Aşağıdaki anlatımda kubernetes üzerinde servis oluşturulması anlatılacaktır. Servis ile ilgili bilgilere buradan erişebilirsiniz.
Örnek olarak bir deployment oluşturalım ve daha sonra servis oluşturarak bu deployment’ın erşime açılmasını sağlayalım.

vim nginx-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: my-nginx
spec:
 selector:
  matchLabels:
   run: my-nginx
 replicas: 2
 template:
  metadata:
   labels:
    run: my-nginx
  spec:
   containers:
   - name: my-nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80

Şimdi deployment nesnesinin oluşmasını sağlayalım.

kubectl create -f nginx-deployment.yaml
Deployment Nesnesinin Oluşturulması

Şimdi servis için yaml dosyası oluşturalım ve aşağıdaki komutları içerisine atalım.

 vim nginx-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: my-nginx
 labels:
  run: my-nginx
spec:
 ports:
 - port: 80
  protocol: TCP
 selector:
  run: my-nginx

Şimdi servis nesnesini oluşturalım.

kubectl create -f nginx-service.yaml
Servis Nesnesinin Oluşturulması

Şimdi ilgili servisin listelenmesini sağlayalım.

 kubectl get svc
Servis Nesnesinin Listelenmesi

İlgili servisin IP adresi alınarak curl komutu yardımı ile istek gönderilir ve nginx web sayfasıının açılıp açılmadığına bakılır.

curl 10.107.20.149
Servis Üzerinden Uygulamaya Erişilmesi

Görselde görüldüğü üzere uygulamaya servis üzerinden erişilmiştir.

Şimdi servis tipleri ile ilgili örnekler çözelim. Bir servis tipi belirlenmeden servis oluşturulursa default olarak ClusterIP tipinde oluşturulur. NodePort tipinde servis yapmak istersek aşağıdaki şekilde servis dosyamız düzenlememiz ve kubectl apply -f komutunu çalıştrmamız gerekir. Ayrıca ilgili servis kubectl edit komutu kullanılarak da düzenlenebilir.

vim nginx-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: my-nginx
 labels:
  run: my-nginx
spec:
 ports:
 - port: 80
  protocol: TCP
 selector:
  run: my-nginx
 type: NodePort
kubectl apply -f nginx-service.yaml
Servis Dosyasının Düzenlenmesi

Şimdi ilgili node’nin IP adresini ve port numarasını girerek nginx sayfasının açılmasını sağlayalım.

kubectl get svc
Servislerin Görüntülenmesi
Nginx Web Sayfasının Açılması

Şimdi ExternalName türünde servis tanımlama durumuna bakalım. Var olan nginx-service.yaml dosyası düzenlenmek üzere açılır. Gerekli değişiklikler yapılarak kubectl apply komutu kullanarak servis düzenlenmiş hali ile oluşturulur. Bu servis durumunda cluster dışındaki bir uygulamaya erişim için kullanılır. Biz burada www.hafifbilgiler.com‘a ulaşmak için kullanacağız.

vim nginx-service-external.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: deneme-external
spec:
 type: ExternalName
 externalName: www.hafifbilgiler.com
kubectl create -f nginx-service-external.yaml
Servis Nesnesinin Oluşturulması

Şimdi gecici bir şkeilde busybox pod’u oluşturularak curl işlemi gereçekleştireceğiz. Bu pod kapandıktan sonra otomatik olarak silinecektir.

kubectl run --rm --generator=run-pod/v1 curl --image=radial/busyboxplus:curl -i --tt
Busybox Pod Oluşturulması

Şimdi servis isimine curl ile istek atmayı deneyelim.

curl http://deneme-external
ExternalName Servis Nesnesine Curl İle İstek Atılması

KUBERNETES JOB OLUŞTURULMASI

Aşağıdaki anlatımda kubernetes tanımlar sayfasında Job ile ilgili anlattığım durumları uygulayacağız.
Öncelikle ekrana bildirim yazan job tanımı yapalım.

vim job.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: job-deneme
spec:
 template:
  spec:   
   containers:
   - name: job-deneme
    image: alpine
    command: ['sh', '-c', 'echo JOB BASARILI BIR SEKILDE CALISTI ; sleep 10']
   restartPolicy: Never

Yukarıdaki dosyadan bir job oluşturup ilgili komutların çalııp çalışmadığını gözlemleyelim.

Job Oluşturulması

Şimdi var olan job’ı listeleyelim.

kubectl get jobs
Job’ların Listelenmesi

Şimdi podları listeleyelim. İlgili job tanımı için oluşturulmuş podların listede görünmesi sağlanacaktır. Job için oluşturulmuş bir pod başarılı bir şekilde tamamlanmış ise durumunda completed olarak görülmüştür.

Podların Listelenmesi

Şimdi yazdırmak istediğimiz mesajın yazılıp yazılmadığına bakalım.

kubectl logs job-deneme-js5qq
Job İle Yazılan Mesajın Okunması

Job’a tanımlı pod silinebilir, deployment veya replicaset gibi Job tekrar pod oluşturmaz. Pod silinse bile job tanımı hala durur. Eğer job silinirse ona ait podun da silinmesi sağlanır.
Aynı şekilde bir job’u describe ederekte onunla ilgili durumları görebilirsiniz.

kubectl describe job job-deneme
Job Detaylarının Gözlemlenmesi

Şimdi pod’un silinmesini sağlayalım.

kubectl delete pod job-deneme-js5qq
Job’a Bağlı Pod’un Silinmesi

Daha sonra Job’un silinmesini sağlayalım.

kubectl delete job job-deneme
Job’un Silinmesi

Şimdi backoffLimit durumuna bakalım. Bu durumu denemek için aşağıdaki şekilde yaml dosyası oluşturulur ve bu dosyadan Job nesnesi oluşturulur. Hata alınmasını sağlamak için exitcode=1 olması sağlanmıştır.

vim job.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: job-deneme
spec:
 template:
  spec:
   containers:
   - name: job-deneme
    image: alpine
    command: ['sh', '-c', 'echo JOB BASARILI BIR SEKILDE CALISTI ; exit 1']
   restartPolicy: Never
 backoffLimit: 2
kubectl create -f job.yaml
Job Nesnesinin Oluşturulması

Şimdi podları listeleyelim ve duruma bakalım.Backofflimit 2 olarak ayarlandığı için 3. pod oluşturulmaya başlandıktan sonra bir daha oluşturulmaya çalışılmaz.

kubectl get pods
Job Nesnesine Bağlı Podların Oluşturulması

Şimdi ilgili job’un ayrıntılarına bakalım.

kubectl describe job job-deneme
Job Nesnesinin Ayrıntılarının Gözlemlenmesi

Şimdi Job’ın silinmesini sağlayalım.

 kubectl delete -f job.yam

Şimdi completions ve parallelism durumlarına bakalım.

vim job.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: job-deneme
spec:
 template:
  spec:
   containers:
   - name: job-deneme
    image: alpine
    command: ['sh', '-c', 'echo JOB BASARILI BIR SEKILDE CALISTI ; sleep 5']
   restartPolicy: Never
 backoffLimit: 2
 completions: 4
 parallelism: 2

Yukarıdaki durumda öncelikle 2 pod çalışıp tamamlanır, daha sonra diğer iki pod’da çalışarak toplamda aynı iş için 4 pod 2 parelellik ile çalışarak tamamlanır. Podları listeleyecek olursak durum gözlenecektir.

kubectl get pods
Job Nesnesine Bağlı Pod’ların Listelenmesi

spec.ttlSecondsAfterFinished durumuna bakalım. Bu tanımlama işlerin silinmesini otomatik sağlanacaktır. Örnekte 10 sn sonra silinmesi sağlanacak şekilde ayarlanmıştır. İş tamamlanır tamamlanmaz kubernetes verdiğimiz süre sonunda job’u silinecekler arasına koyar ve belirlediği kiriterler değerlendirmesinden sonra işin silinmesi sağlanır.

vim job.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: job-deneme
spec:
 template:
  spec:
   containers:
   - name: job-deneme
    image: alpine
    command: ['sh', '-c', 'echo JOB BASARILI BIR SEKILDE CALISTI ; sleep 5']
   restartPolicy: Never
 backoffLimit: 2
 completions: 4
 parallelism: 2
 ttlSecondsAfterFinished: 10
kubectl create -f job.yaml

Biz silinmesini beklemeden işi silelim ve diğer otomatik silme parametresi olan activeDeadlineSeconds denemesine geçelim.
NOT: Bu parmetre ile bir önceki parametre arasında şöyle bir fark vardır. Bir önceki parametre iş başarılı ve başarısız tamamlanmak koşulu ile işin tamamlanmasından sonra işi silinecekler arasına koyar ve siler. Kullanacağımız bu parametre ise iş çalışıyorken bile bu süre dolduğunda işin silinmesini sağlar. Ve başarısız olarak işaretler.

vim job.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: job-deneme
spec:
 template:
  spec:
   containers:
   - name: job-deneme
    image: alpine
    command: ['sh', '-c', 'echo JOB BASARILI BIR SEKILDE CALISTI ; sleep 50 ']
   restartPolicy: Never
 activeDeadlineSeconds: 45

Yukarıdaki örnekte pod çalışarak 50 saniye (sleep 50 sebebiyle) running durumunda kalacaktır. 45 saniye sonra pod hala çalışıyor durumunda olacağı için artık o podun silinmesi sağlanacak ve başarısız olarak işaretlenecektir

kubectl create -f job.yaml
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-24.png
Job Nesnesinin Oluşturulması
kubectl get pods
Job Nesnesine Bağlı Podların Listelenmesi
Job Nesnesine Bağlı Podların Silinmesi

Şimdi çalışma kuyruğuna sahip job durumuna değinelim. Öncelikle aşağıdaki şekilde klasör oluşturulur.

mkdir /opt/job-queue

Çalışma kuyruğu için yukarıdaki klasör içerisine girilerek aşağıdaki şekilde bir dosya oluşturulur.

cd /opt/job-queue
vim workqueue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Job çalıştırıldığında oluşturulmuş bir script ile bu dosya içerisindeki satırların silinmesini sağlar. Bir önceki satır silinmeden diğer satırın silinmesine geçilmez, bu şekilde çalışma kuyruğuna sahip Job tanımını kavramaya çalışacağız.
Ayrıca yukarıdaki dosyanın bir kopyası da alınır. İş bittiğinde durum kontrolü yapılması sağlanır.

 cp workqueue workqueue1

Şimdi oluşturduğumuz dosya içerisinden silme işlemi yapacak script yazılır.

vim job-script.sh
#!/bin/bash
for counter in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
do
if [ -s /opt/job-queue/workqueue ]
then
  echo " Is sirasindan is yapildi "
  sed -i '1d' /usr/share/jobdemo/workqueue
  sleep 1
else
  echo " Is yapilmadi. "
  exit 0
fi
done
exit 0

Yukarıdaki komut ile 12 ye kadar döngü oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturduğumuz dosya içerisinde satır var ise o satırın silinmesi sağlanır ve 1 saniye bekler daha sonra exit 0 kodu ile çıkış yapılması sağlanır. Eğer satır yok ise iş yapılamadı çıktısı ile birlikte döngüden exit 0 başarılı kodu ile çıkış yapılması sağlanır. Şimdi podların bu script ve dosyayı kullanması için daha anlatmadığım persistent volume işlemi ile kalıcı birim oluşturulması sağlanır. Persistent volume konusuna daha sonra kubernetes tanımlar yazımda değineceğim.

vim persistent-volume.yaml
kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: persistent-volume
 labels:
  birim: yerlesik
spec:
 capacity:
  storage: 10Mi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 hostPath:
  path: "/opt/job-queue"

Şimdi persistent volume nesnesinin oluşturulması sağlanır.

kubectl create -f persistent-volume.yaml
Persistent Volume Oluşturulması Sağlanır

Oluşturulan PV nesnesi aşağıdaki şekilde gözlemlenebilir.

kubectl get pv
Persistent Volume Nesnesinin Görüntülenmesi

Şimdi oluşturduğumuz bu alanı talep etmek için persistent volume claim nesnesi oluşturalım.

vim persistent-volume-claim.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
 apiVersion: v1
 metadata:
  name: my-persistent-volumeclaim
 spec: 
  accessModes:
   - ReadWriteOnce
  resources:
   requests:
    storage: 10Mi
 kubectl create -f persistent-volume-claim.yaml
Persisten Volume Claim Nesnesinin Oluşturulması

Şimdi oluşturulan bu yapıları kullanarak Job nesnemizi oluşturalım. Bu iş nesnesi oluşturduğumuz belgeden nesne silen scriptin çalıştırılmasını sağlar. Burada 12 satır olduğu için her bir satırı silip 1 saniye bekleyecektir. Bu bekleme Job nesnesinin çalıştırdığı scriptten kaynaklanmaktadır.

vim workqueue.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: job-workqueue
spec:
 template:
  spec:
   volumes:
    - name: my-persistent-volumeclaim
     persistentVolumeClaim:
      claimName: my-persistent-volumeclaim
   containers:
    - name: job-deneme
     image: alpine
     command: ['sh', '/opt/job-queue/job-script.sh']
     volumeMounts:
      - mountPath: "/opt/job-queue"
       name: my-persistent-volumeclaim
   restartPolicy: Never
 parallelism: 1
kubectl create -f workqueue.yaml
Job Nesnesinin Oluşturulması

Şimdi podları listeleyelim.

kubectl get pods
Podların Listelenmesi

Şimdi podların loglarına bakalım ve işlerin yapılıp yapılmadığına bakalım.

kubectl logs job-workqueue-jwzg5
Pod Loglarına Bakılması

Şimdi ise işlem yapılan belgenin içeriği kontrol edilir. Verilerin silinip silinmediğine bakılır.

vim workqueue
Dosya İçerğinin Görüntülenmesi

Şimdi aynı işi parellelism kımını 2 yaparak duruma bakalım bu durumda her iki pod silme işlemi yapar.Bu işlemden önce var olan işin silinmesi sağlanır. Ayrıca içeriği silinen dosyanın içeriği tekrar eski haline getirilir.

kubectl delete -f workqueue.yaml

Daha sonra var olan yaml dosyası düzenlenmek üzere açılır.

vim workqueue.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: job-workqueue
spec:
 template:
  spec:
   volumes:
    - name: my-persistent-volumeclaim
     persistentVolumeClaim:
      claimName: my-persistent-volumeclaim
   containers:
    - name: job-deneme
     image: alpine
     command: ['sh', '/opt/job-queue/job-script.sh']
     volumeMounts:
      - mountPath: "/opt/job-queue"
       name: my-persistent-volumeclaim
   restartPolicy: Never
 parallelism: 2
kubectl create -f workqueue.yaml
kubectl get pods
Podların Listelenmesi

Şimdi podların loglarına bakalım.

kubectl logs job-workqueue-bhl94
Pod Loglarının Listelenmesi
 kubectl logs job-workqueue-bxl66
Pod Loglarının Listelenmesi

KUBERNETES CRONJOB İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Aşağıdaki anlatımda kubernetes tanımlar sayfasında CronJob ile ilgili anlattığım durumları uygulayacağız.
Öncelikle CronJob tanımı ile ilgili yaml dosyası oluşturalım. Oluşturacağımız CronJob her dakikada bir echo komutu ile ekrana mesaj yazdıracaktır.

vim cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: cron-job-example
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cron-job-example
      image: alpine
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      command: ['sh', '-c', 'echo Pod Calisiyor ; sleep 5']
     restartPolicy: OnFailure
     terminationGracePeriodSeconds: 0
 concurrencyPolicy: Allow

Şimdi ilgili yaml dosyasından CronJob nesnesi oluşturalım.

kubectl create -f cronjob.yaml
CronJob Nesnesinin Oluşturulması
CronJob Nesnesinin Listelenmesi

Şimdi CronJob nesnesinin oluşturduğu podlara bakalım.

kubectl get cronjob
CronJob Nesnesine Bağlı Podların Listelenmesi

Yukarıda podları listelediğimizde çalışıp tamamlanan podlar listelenmektedir.
Şimdi CronJob nesnesinin içeriğine bakalım.

 kubectl describe cronjob cron-job-example
CronJob Nesnesinin İçeriğine Bakalım

Yukarıda görüldüğü üzere CronJob nesnesi çalıştığından itibaren dakikada bir ilgili podu oluşturarak ayaga kaldırır ve çalışmasını sağlar daha sonra ilgili pod çalıştıktan sonra completed veya error olarak kapanır.
Şimdi ilgili pod’un loglarına bakalım. İlgili mesajın yazılıp yazılmadığına bakaılm.

kubectl get pods
CronJob Nesnesine Bağlı Podların Listelenmesi
kubectl logs cron-job-example-1586719860-8bk5v
Pod Loglarına Bakılması

Şimdi CronJob nesnesi için concurrencyPolicy durumunu inceliyelim. Öncelikle varsayılan ayar olan Allow seçeneğini inceleyelim. Bu durum aynı anda aynı iş nesnesi tarafından oluşturulmuş podların çalışmasına izin verir. Her bir dakikada çalışacak şekilde iş nesnesi oluşturup, iş nesnesine bağlı olan podların 90 saniye beklemeleri sağlanacaktır. Bu bekleme ile oluşan pod çalışmasına 90 saniye boyunca devam edecektir. 60 saniye dolduğunda ise diğer podun oluşması sağlanacaktır. Böylelikle aynı anda aynı iş için podların çalışması sağlanacaktır.

vim cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: cron-job-example
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cron-job-example
      image: alpine
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      command: ['sh', '-c', 'echo Pod Calisiyor ; sleep 90']
     restartPolicy: OnFailure
     terminationGracePeriodSeconds: 0
 concurrencyPolicy: Allow


Şimdi cronjob nesnesini oluşturalım.

kubectl create -f cronjob.yaml
Cron Job Nesnesinin Oluşturulması
kubectl get pods
Podların Listelenmesi

Resimde görüldüğü üzere 60 saniye sonrasında diğer pod’un oluşturulması sağlanmıştır. Şimdi var olan cronjob’un silinmesi sağlanır. Ve diğer policy seçeneği incelenmek üzere yeni cronjob nesnesi oluşturulur.

kubectl delete -f cronjob.yaml

Forbid policy seçeneği incelenmek üzere yukarıdaki yaml dosyası düzenlenir. Bu durumda aynı cronjob nesnesine bağlı pod’un oluşması gerekiyorsa bu anda ilk oluşturulan pod çalışıyorsa yeni pod’un oluşturulması engellenir.

vim cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: cron-job-example
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cron-job-example
      image: alpine
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      command: ['sh', '-c', 'echo Pod Calisiyor ; sleep 90']
     restartPolicy: OnFailure
     terminationGracePeriodSeconds: 0
 concurrencyPolicy: Forbid

Cronjob nesnesini oluşturalım ve durumu inceliyelim.

kubectl create -f cronjob.yaml
kubectl get pods
CronJob Nesnesine Bağlı Podların Listelenmesi

Yukarıda görüldüğü üzere 86 saniye geçmesine rağmen diğer podun oluşturulması engellenmiştir. Aşağıdaki görselde ise 90 saniye geçtikten sonra yeni pod’un oluşturulduğu gözlemlenmiştir.

CronJob Nesnesine Bağlı Podların Listelenmesi

Replace policy seçeneği incelenmek üzere yukarıdaki yaml dosyası açılarak düzenlenmesi sağlanır. Bu durumda aynı cronjob nesnesine bağlı pod çalışırken yeni bir pod çalışması başlayacak ise eski podun çalışması sonlandırılır ve yeni podun çalışması sağlanır. Bu adımlardan önce eski işin silinmesi sağlanır. Silme iki işlem ile gerçekleştirilebilir.

kubectl delete cronjob cron-job-example 
kubectl delete -f cronjob.yaml

Daha sonra cronjob nesnesine ait yaml dosyası açılarak düzenlenmesi sağlanır.

vim cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: cron-job-example
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cron-job-example
      image: alpine
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      command: ['sh', '-c', 'echo Pod Calisiyor ; sleep 90']
     restartPolicy: OnFailure
     terminationGracePeriodSeconds: 0
 concurrencyPolicy: Replace

Daha sonra ilgili cronjob nesnesi oluşturulur.

kubectl create -f cronjob.yaml

60 dk aralıklar ile çalışan pod oluşturulup çalışması sağlanır. 90 saniye bekleme süresi olduğu için ikinci pod’un çalışma vakti geldiğinde ilk pod silinir diğer podun çalışması sağlanır. Aşağıdaki görsel bu durumu ifade etmektedir.

kubectl get pods
CronJob’a Ait Podların Listelenmesi

Şimdi isteğe bağlı bir durum olan suspend durumunu inceleyelim.Bu ayar öncesinde var olan cronjob nesnesinin silinmesini sağlayalım.

kubectl delete -f cronjob.yaml
CronJob Nesnesinin Silinmesi

Şimdi ise yeni aşağıdaki kod ile yeni bir cronjob nesnesinin oluşmasını sağlayalım ve ardından suspend komutunun eklenmesi ile çalışmasında hangi değişiklikler olduğunu gözlemleyelim.

vim cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: cron-job-example
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cron-job-example
      image: alpine
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      command: ['sh', '-c', 'echo Pod Calisiyor ; sleep 15']
     restartPolicy: OnFailure
     terminationGracePeriodSeconds: 0
kubectl create -f cronjob.yaml

Daha sonra cronjobların listelenmesini sağlayalım.

kubectl get cronjob
Cronjob Nesnesinin Listelenmesi

Görselde gözlemlendiği üzere nesnenin suspend durumunun false olarak kaldığı gözlemlenmektedir. Şimdi Aşağıdaki şekilde yaml dosyasını açıp ilgili satırın eklenmesini sağlayalım ve kodu replace ederek tekrar çalıştırılmasını sağlayalım.

vim cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: cron-job-example
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cron-job-example
      image: alpine
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      command: ['sh', '-c', 'echo Pod Calisiyor ; sleep 15']
     restartPolicy: OnFailure
     terminationGracePeriodSeconds: 0
 suspend: true
kubectl replace -f cronjob.yaml
kubectl get cronjob
Cronjob Nesnesinin Listelenmesi

Şimdi var olan podların listelenmesini sağlayalım. Ayrıca yukarıda görselde görüldüğü üzere en son schedule yapıldığı zamanın 67 sn önce olduğu gözlemlenmekte.Bu durumda podları listelediğimizde en son çalışan ve tamamlanan podların listelenmesini sağlayacağız ve çalışan pod eklenmediğini göreceğiz.

Pod Nesnelerinin Listelenmesi

Bu durumda tekrar suspend satırını silerek veya false yaparak replace komutu tekrar pod schedule edilmesini sağlayabiliriz. Aşağıda bulunan görsel üzerinde bu durum açıkça gözlemlenmektedir.

kubectl get pods
Pod Nesnelerinin Listelenmesi
kubectl get cronjob
Cronjob Nesnelerinin Listelenmesi

Şimdi startingDeadlineSeconds durumunu incelemek üzere aşağıdaki şekilde yaml dosyası açılır ve içeriği aşağıdaki şekilde düzenlenir. Bu adımları yapmadan önce var olan cronjob nesnesinin silinmesi sağlanır.

kubectl delete -f cronjob.yaml
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png
Cronjob Nesnesinin Silinmesi

Aşağıdaki şekilde cronjob nesnesi oluşturulur. Aşağıdaki yaml dosyasında concurrencyPolicy: Forbid satırı ile yeni bir işin gelmesi engellenecektir. Cronjob nesnesi dakida bir çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Ve her job çalışınca 80 saniye bekleme süresi verilmiştir. İkinci periyodda yeni bir işin oluşması concurrencyPolicy: Forbid seçeneği ile engellenecektir. Ve yeni bir iş başlaması için startingDeadlineSeconds: 10 komutu ile “10 saniye” verilmiştir. Yeni bir iş vakti geldiğinde “10 sn ” içinde başlamaz ise o iş başarısız sayılacak ve diğer işin schedule zamanına kadar beklenmesi sağlanacaktır. Bu şekilde istedğimiz komutun çaışması gözlemlenmiş olacaktır. Yani; bir iş için 60 dk period verilerek çalışması sağlanmıştır. O iş 80 saniye bekleme komutu ile bekletilerek yeni iş vakti ğeldiğinde yeni işin çalışması engellenmiş olup 10 saniye sonra o işin başarısız olması sağlanarak 80 sn sonunda schedule edilmesi engellenmiştir.

vim cronjob.yaml
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
 name: cron-job-example
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    spec:
     containers:
     - name: cron-job-example
      image: alpine
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      command: ['sh', '-c', 'echo Pod Calisiyor ; sleep 80']
     restartPolicy: OnFailure
     terminationGracePeriodSeconds: 0
 concurrencyPolicy: Forbid
 startingDeadlineSeconds: 10
kubectl create -f cronjob.yaml

Şimdi podların listelenmesi sağlayalım.

kubectl get pods
Pod Nesnesinin Listelenmesi

Görselde gözlemlendiği üzere “85 sn ” geçmesine rağmen yeni bir podun oluşması sağlanmamıştır. Yeni pod yeni schedule zamanı yani “2 dk” sonra oluşturulmuştur. Aşağıdaki görsel durumu özetlemektedir.

kubectl get pods
Pod Nesnelerinin Listelenmesi

KUBERNETES VOLUME TANIMLAMASI

Öncelikle volume işlemi yapılaması için kaç adet worker-node var ise içerisinde volume yapmak istediğiniz dizin içerisine ilgli klasörün açılması açılması sağlanır. Tabi birden fazla node olması durumunda bu pratik bir iş değildir. Bu sebeble podunuzun hangi node üzerinde oluşmasını istiyorsanız o node üzerinde oluşacak şekilde node selector, taint,toleration tanımlaması yapılmalıdır. Bu konulara daha sonra değineceğim. Biz burada nginx pod’unun oluşturulmasını sağlayacağız ardından ilgili pod’un web sayfalarının olduğu klasörü ilgili dizine mount edilmesini sağlayacağız.Aşağıdaki şekilde ilgili worker-node’ler üzerinde aşağıdaki şekilde klasör açılması sağlanır.

mkdir /opt/volume

Daha sonra aşağıdaki şekilde kubernetes persistent volume objesi oluşturulması için aşağıdaki şekilde yaml dosyası oluşturulmalıdır.

vim persistent_volume.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: pv-volume
 labels:
  type: local
spec:
 capacity:
  storage: 1Gi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 hostPath:
  path: "/opt/volume"

Vakit Buldukça Yazmaya Devam Edeceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir